Perspektywy ico

NASZA SZKOŁA W GRONIE 10 – CIU NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych

W związku z dużym zainteresowaniem nauczaniem w formie  dwujęzycznej (część przedmiotów nauczana jest dwujęzycznie tzn. w języku polskim i po białorusku) informujemy, iż nauczanie takie będzie zorganizowane w formie odrębnego oddziału po rekrutacji odpowiedniej liczby uczniów ( od 7 do 24 osób). Organizacja nauczania odbywa się na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

Zakładane warunki i sposób organizacji oddziału:

1. Co najmniej 4 obowiązkowe zajęcia edukacyjne prowadzone będą równocześnie w języku polskim i białoruskim z wykorzystaniem podręczników w języku polskim. Ocenie podlegać będzie jedynie wiedza merytoryczna ucznia. Poprawność stosowania języka białoruskiego nie będzie negatywnie wpływać na ocenę z przedmiotu.

Planowane zajęcia objęte nauczaniem dwujęzycznym:

  • edukacji dla bezpieczeństw – 1 godz. w I klasie
  • muzyka – 1 godz. w I klasie
  • język angielski
  • geografia
  • podstawy przedsiębiorczości – 1 godz. w II i III klasie

2. Język białoruski w oddziale dwujęzycznym nauczany będzie w sposób następujący:

  • klasa I – 4 godz.
  • klasa II – 4 godz.
  • klasa III – 5 godz.
  • klasa IV – 4 godz.

Osoby zainteresowane nauką w oddziale dwujęzycznym prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły osobiście

lub pod numerem telefonu 85-682-24-96 .

Back to top