Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020, 2022, 2024

 

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Biologii

Udział uczniów w wykładach i warsztatach z zakresu współczesnej biologii organizowanych we współpracy z pracownikami naukowymi. Nasi uczniowie biorą udział w Podlaskiej olimpiadzie wiedzy Biologicznej.


Białowieski Park Narodowy

Udział w przedsięwzięciach organizowanych przez BPN min. Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej, Aktualnie młodzież naszej szkoły będzie uczestniczyła unijnym projekcie -Przyrodnicza Skarbnica ponad granicami. Głównym celem projektu jest  zwiększenie świadomości ekologicznej w odniesieniu do cennych walorów przyrodniczych obu regionów: Puszczy Białowieskiej i Polesia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na różnorodność biologiczną, stanowiącą cenne dobro o charakterze  kulturotwórczym.


Instytut Biologii Ssaków w Białowieży

Współpraca uczniów  przy pracach badawczych olimpiady biologicznej oraz wspólne publikacje naukowe. Projekty realizowane wraz w IBS:

 • Wilk nie taki straszny,
 • E-przyrodnik,
 • Bioróżnorodność zespołów dużych ssaków leśnych południowego Podlasia,

Aktualnie w przygotowaniu - wykłady pracowników IBS w ramach prezentacji naukowej w naszym liceum .


Instytut Badawczy Leśnictwa-Zakład Lasów Naturalnych

Współpraca w cyklicznych warsztatach w ramach projektu -Dzień dla szkół.


Wydział Zamiejscowy Politechniki Białostockiej - Instytut Nauk Leśnych

Młodzież naszej szkoły brała udział w wykładach i warsztatach min. z zakresu współczesnych technik badania grzybów i ich wykorzystanie w medycynie (np. w onkologii).  


Nadleśnictwo Hajnówka i Nadleśnictwo Białowieża

Wspólna organizacja zajęć -warsztatów i wyjść terenowych poświęconych poznaniu metod czynnej ochrony przyrody; udział w projektach Lasów Państwowych np.

 • Płazy Puszczy Białowieskiej,
 • Noc sów.

Z  nadleśnictwem Hajnówka – współpracujemy przy badaniach terowych w ramach pracy na Olimpiadę Biologiczną


Starostwo Powiatowe

Udział naszej młodzieży w projekcie -Puszcza i ludzie. Uczniowie brali udział min w warsztatach

 • Zaakceptuj żubra,
 • Cztery pory roku w Puszczy Białowieskiej- warsztaty terenowe,

Czynna i bierna ochrona przyrody


Muzeum Białoruskie

Formy współpracy naszej szkoły z Muzeum i Ośrodkiem Kultury Białoruskiej w Hajnówce

 • Zajęcia lekcyjne w muzeum
 • Udział uczniów i nauczycieli w wystaw prac plastycznych w muzeum
 • Udział uczniów w warsztatach organizowanych przez muzeum, np.: garncarskich, plastycznych, wyrobów wielkanocnych
 • Udział uczniów w zespole teatralnym działającym przy muzeum
 • Udział naszych uczniów i nauczycieli w projektach, koncertach muzycznych, spotkaniach autorskich, spektaklach teatralnych organizowanych przez muzeum
 • Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych muzeum
 • Udział naszych w konkursach organizowanych przez muzeum
 • Udział zespołu „Zniczka” w festynach ludowych organizowanych przez muzeum
 • Wspólna organizacja prezentacji pod nazwą „Artystyczne spotkania dzieci i młodzieży szkolnej”
 • Działalność naszych nauczycieli w Stowarzyszeniu Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej

Stowarzyszenie „Pocztówka”

Od kilku lat Szkolny Klub Wolontariusza współpracuje ze Stowarzyszeniem „Pocztówka” a wspólne działania odbywaja się na następujących płaszczyznach:
- udział wolontariuszy w Festiwalu WERTEP
- wspólne warsztaty i inne formy zajęć z okazji Dnia Wolontariusza (od kilku lat)
- wspólne wyjazdy do DPS Rokitnik w Białowieży
- kawiarenka językowa w czytelni, szkolnej bibliotece

Dodatkowo wolontariusze pracujący w stowarzyszeniu przygotowywali dla młodzieży naszej szkoły ciekawe prelekcje, wykłady i spektakle.


Szkoła w Nordstrand

W ramach partnerstwa między Powiatem Hajnowskim i Regionem Nordsee - Treene w Niemczech nawiązana została współpraca pomiędzy II LO z DNJB w Hajnówce i szkołą Herrendeichschule  Nordstrand, w pólnocnej Fryzji. Uczniowie obu szkół  uczestniczyli w czterech wymianach młodzieży, goszcząc siebie nawzajem. Pierwsze spotkanie odbyło się w 2013 roku w Niemczech, następne w 2015 w Hajnówce , kolejne w 2017 w Nordstrand oraz ostatnie w 2018 roku, ponownie w Hajnówce. Podczas wizyt młodzież nawiązała nowe przyjaźnie, doskonaliła umiejętności językowe oraz  poznawała ciekawą historię i kulturę  odwiedzanych regionów.
Herrendeichschule Nordstrand to zespół szkół, składający się ze szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej,  zapewniający edukację dzieciom od pierwszej do  dziesiątej klasy. 


Liceum Ogólnokształcące z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku

Gimnazjum im. Franciszka Skaryny w Wilnie

Współpraca ze szkołami została nawiązana w ramach realizacji wspólnego unijnego projektu „Mniejszości narodowe bogactwem Europy”.

Realizacja projektu ma na celu umożliwienie uczestniczącej młodzieży głębsze zrozumienie jak ważne jest poczucie własnej tożsamości, pozwoli on im uświadomić, że również dla ich rówieśników - przedstawicieli innej mniejszości i mniejszości zamieszkującej w innym kraju - kultura, tradycja, język i zwyczaje stanowią bardzo ważny element ich tożsamości. Jednocześnie realizacja projektu ma na celu uświadomienie wspólnego dziedzictwa wszystkich trzech narodów: polskiego, białoruskiego i litewskiego jako spadkobierców Wielkiego Księstwa Litewskiego, rozwinięcie poczucia poszanowania dla dziedzictwa kulturowego swoich krajów przy jednoczesnym otwarciu na wartości innych kultur Europy i świata. Projekt stworzy również szansę do zdobywania i rozwijania kompetencji językowych uczniów i nauczycieli w zakresie posługiwania się językiem obcym. W ramach realizacji założonych zadań młodzież i nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w wyjazdach edukacyjnych do poszczególnych szkół. Podczas tych spotkań młodzież będzie mieszkać w rodzinach uczestników.

Back to top