tlo przyrodnicza skarbnica

Projekt „Przyrodnicza skarbnica ponad granicami” jest realizowany przez Białowieski Park Narodowy oraz Partnerów w ramach Celu Tematycznego DZIEDZICTWO w: Priorytecie 1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego, dofinansowanym przez Program Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

 

 Beneficjent Wiodący projektu

Bialowieski poziome podstawowe rgb

 

Partnerzy


logo bialorus haj2


herb Powiatu HAJNOWSKIEGO


ATT01224


beznazwy


Szkoła nr 3 w Pinsku


đŤđżđ đżĐéđŞđ đúđđđčđôđŞđÜ

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

Kampania promocyjna

Na stronach www wszystkich Partnerów zostaną założone podstrony projektu, z zawartością informacyjną i promocyjną. Zapowiedzi i relacje z poszczególnych działań projektu będą zamieszczane w mediach lokalnych, ogólnokrajowych i społecznościowych. Ponadto, na potrzeby promocji projektu, zostaną opracowane roll-upy, plakaty, tabliczki informacyjne. Promocja działań projektu będzie trwać cały rok.

Transgraniczne szkolenie dla nauczycieli

W ramach działań projektowych odbędzie się 4-dniowe szkolenie dla nauczycieli o charakterze transgranicznym. Szkolenie jest adresowane do nauczycieli bezpośrednio zaangażowanych w projekt oraz do pracowników merytorycznych reprezentujących Partnerów. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji kadry liderów projektu w kwestiach: botaniki i etnografii regionów, zagrożenia lokalnej flory, oznaczanie gatunków roślin użytkowych, w tym rzadkich i ginących, planowania i konstrukcji rzetelnego wywiadu. W trakcie szkolenia odbędą się specjalistyczne zajęcia botaniczno-etnograficzne na terenie: obiektów Białowieskiego Parku Narodowego, Rezerwatów Obwodu Brzeskiego oraz w Gospodarstwie Agroturystycznym „Ziołowy Zakątek w Korycinach.

Rekrutacja uczestników (uczniów) prowadzona przez nauczycieli obu partnerskich szkół

 Rekrutacja uczestników odbędzie się w szkołach uczestniczących w projekcie. Przeprowadza ją nauczyciele, którzy przygotują system rekrutacyjny, połączony z promocją projektu, polegający min. na:  przygotowaniu i rozpropagowaniu informacji o projekcie, sporządzeniu ankiet i klucza wyboru uczestników. Zainteresowani i włączeni w projekt uczniowie otrzymają pełen zestaw informacji o działaniach i własnej odpowiedzialności za poszczególne wydarzenia.

   Rekrutacja odbędzie się w czerwcu 2021 zarówno w II LO z DNJB jak i Szkole Średniej nr.3 w Pińsku.

  W ramach rekrutacji powstanie lista główna i lista rezerwowa uczestników projektu.

Warsztaty dla uczniów

 Celem działania jest zorganizowanie cyklu dwóch dwudniowych warsztatów  realizowanych indywidualnie dla Polski i Białorusi kierowanych do uczniów wyłonionych w drodze rekrutacji przez uczestniczące w projekcie szkoły. Na warsztatach przedstawiony zostanie problem zanikania z naturalnych siedlisk gatunków roślin użytkowych. Przedstawione również będą sposoby przeciwdziałania temu zjawisku. Każde warsztaty składają się z dwóch części – teoretycznej, czyli prezentacji i wykładów  oraz szkolenia praktycznego w terenie. Zajęcia warsztatowe dotyczyć będą: botaniki i etnografii, zbioru roślin użytkowych, przygotowywania zielników i przeprowadzenia wywiadów.

Działania uczniów pod kierunkiem nauczycieli

 W trakcie trwania projektu uczniowie będą prowadzić działania pod kierunkiem nauczycieli, niezależnie w obu partnerskich krajach. Działanie obejmować będą m.in: spotkania konsultacyjne celem planowania pracy, spotkania robocze celem gromadzenia informacji, danych i materiału niezbędnego do przygotowania wywiadów, praca w terenie, spotkania robocze celem opracowywania zebranego materiału.

Budowa Centrów Edukacyjnych w szkołach i prowadzona w oparciu o nie edukacja tematyczna

 Celem tego działania jest wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny  do prowadzenia zajęć w  temacie: prezentacja oraz  promocja wiedzy na temat bogactwa przyrodniczego Puszczy Białowieskiej i Polesia, także przyrody lokalnej w aspekcie kulturotwórczym w obu partnerskich regionach. Centrum w naszej szkole  będzie  dostępne dla całej społeczności szkolnej  oraz młodzieży z okolicznych placówek, w trakcie trwania projektu i po jego zakończeniu.

Transgraniczny obóz młodzieżowy

  W ramach działań projektu zostanie zorganizowany transgraniczny obóz „Żyj mądrze z przyrodą”, trwający 5 dni. W jego ramach odbędą się zajęcia kameralne oraz ćwiczenia terenowe, wykłady i gry edukacyjne, prowadzone na terenie Polski i Białorusi. W obozie uczestniczyć będzie młodzież realizująca projekt, ich nauczyciele i koordynatorzy z instytucji zarządzających obszarami chronionymi na terenie Puszczy Białowieskiej i Polesiu. W programie obozu zaplanowano tematyczne zajęcia edukacyjne, których prowadzącymi będą uczniowie. Zajęcia, realizowane w oparciu o ciekawe autorskie pomysły uczniów i metody badawcze, odbędą się w Centrach Edukacyjnych partnerskich szkół. Podsumowaniem działań obozu będzie panel dyskusyjny z postawionym pytaniem: jakie są zagrożenia bioróżnorodności flory Puszczy i Polesia?

  Młodzież wspólnie przygotuje roboczy plan „Dekalogu właściwego zbierania roślin użytkowych”.   

Transgraniczny Festiwal

Wydarzeniem podsumowującym projekt będzie transgraniczny festiwal „Przyrodnicza skarbnica ponad granicami”. Celem tego wydarzenia jest upowszechnienie wiedzy o konieczności ochrony bioróżnorodności obu regionów, poprzez prezentację wszystkich efektów projektu, w tym banerów, wystaw, filmów, wywiadów i zielników. Ochrona lokalnej bioróżnorodności przedstawiona zostanie w aspekcie kulturowym poprzez śpiew, taniec czy prezentację obrzędów. Ponadto w trakcie festiwalu specjaliści wygłoszą tematyczne wykłady. Festiwalowi towarzyszyć będą gry edukacyjne oraz stanowiska i stoiska prezentujące temat roślin.

Publikacje

Efektem rzeczowym projektu będą publikacje, w tym:

- konspekty zajęć dla nauczycieli, zawierający scenariusze i katy pracy dla uczniów, skierowane na rośliny rzadkie i zagrożenie ich środowisk,

- broszura edukacyjna omawiająca problem zanikania niektórych gatunków roślin ze środowiska naturalnego i metody przeciwdziałania temu zjawisku,

- ulotki z opisami i ilustracjami roślin użytkowych występujących w obu regionach (w Puszczy Białowieskiej i na Polesiu)

Celem projektu jest podniesienie świadomości potrzeby ochrony i zachowania cennych zagrożonych gatunków roślin występujących na terenie Puszczy Białowieskiej i na Polesiu.

 Projekt „Przyrodnicza skarbnica ponad granicami” zakłada realizację działań wskazujących alternatywne metody pozyskania roślin użytkowych, częstokroć zagrożonych, z zachowaniem ich stanowisk w naturalnym ekosystemie, tym samym utrzymanie bioróżnorodności.

  Jednocześnie działania projektu mają pokazać relacje człowieka z przyrodą swojej małej Ojczyzny, m.in. poprzez ziołolecznictwo, kulinaria, haft ludowy, tkactwo, folklor i wierzenia. W ramach projektu zostaną podjęte działania wzmacniające współpracę transgraniczną i wymianę dobrych praktyk między obszarami cennymi przyrodniczo.

Dzięki wspólnej realizacji projektu przez Białowieski Park Narodowy oraz Partnerów:

1. II Liceum Ogólnokształcące z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce

2. Powiat Hajnówka

3. Lokalny Środowiskowy Fundusz „Rezerwaty Obwodu Brzeskiego”

4. Państwowa Instytucja Edukacji „Średnia Szkoła nr 3 m. Pińska”

5. Departament Edukacji Miasta Pińsk

W ramach projektu zespół nauczycieli i uczniów naszego liceum zostanie przygotowany   do prowadzenia tematycznej edukacji w środowiskach szkolnych i wśród społeczności lokalnych w oparciu o:

*Centrum Edukacyjne, które powstanie w naszej szkole

*wydawnictwa adresowane do nauczycieli i edukatorów, tzw. konspekty zajęć, oraz broszura i ulotki skierowane do szerokiego grona odbiorców.

*zajęcia prowadzone przez uczniów i nauczycieli a dotyczące tematyki relacji człowieka z przyrodą dawniej i dziś

Dodatkowo w projekcie zaplanowano realizację:

- transgranicznego szkolenia dla pracowników obszarów ochronnych i nauczycieli, poświęconego poznaniu lokalnej flory, w tym gatunków cennych i zagrożonych, oraz wykorzystania gatunków rodzimych w celach użytkowych. 

-warsztatów dla uczniów obu partnerskich szkół , poświęconych  poznaniu: lokalnej flory, w tym gatunków cennych i zagrożonych, technik stosowanych w botanice, np. przygotowywaniu zielników, technik sporządzania wywiadów oraz poznawaniu wiedzy odnośnie wykorzystania gatunków rodzimych w celach użytkowych.

- cyklu spotkań tematycznych dla młodzieży, poświęconych poznawaniu cennych gatunków roślin, przygotowywaniu i sporządzaniu wywiadów, oraz przygotowywaniu edukacji dla grup rówieśniczych.

- wycieczki tematyczne min do Ciechanowca, Korycin, Studziwod i inne

- transgraniczny obóz „Żyj mądrze z przyrodą”

- transgraniczny  festiwal podsumowujący projekt

Działania projektowe zostały zaplanowane do realizacji od czerwca 2021 do czerwca 2022

Back to top