Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020

 

W związku z dużym zainteresowaniem nauczaniem w formie dwujęzycznej (część przedmiotów nauczana jest dwujęzycznie tzn. w języku polskim i białoruskim) informujemy, że nauczanie takie będzie zorganizowane w formie odrębnego oddziału po rekrutacji odpowiedniej liczby uczniów ( od 7 do 24 osób). Organizacja nauczania odbywa się na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

Zakładane warunki i sposób organizacji oddziału:

1. Co najmniej 4 obowiązkowe zajęcia edukacyjne prowadzone będą równocześnie w języku polskim i białoruskim z wykorzystaniem podręczników w języku polskim. Ocenie podlegać będzie jedynie wiedza merytoryczna ucznia. Poprawność stosowania języka białoruskiego nie będzie negatywnie wpływać na ocenę z przedmiotu..

Planowane zajęcia objęte nauczaniem dwujęzycznym:

a. edukacja dla bezpieczeństwa – 1 godz. w I klasie

b. muzyka – 1 godz. w I klasie

c. historia

d. geografia

Przy możliwości objęcia tą formą nauczania dodatkowo języka angielskiego i zajęć WF.

2. Język białoruski w oddziale dwujęzycznym nauczany będzie w sposób następujący:

a. klasa I – 4 godz.

b. klasa II – 4 godz.

c. klasa III – 5 godz.

d. klasa IV – 4 godz.

Rekrutacja do oddziału, w którym część zajęć odbywa się dwujęzycznie (w języku polskim i białoruskim) następuje poprzez wybór podpunktu b) we wniosku rodziców o objęcie ucznia nauką języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub nauką własnej historii i kultury.

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu 85-682-24-96 .

Back to top