Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020

 

 

erasmus projekt

 

Siódmego grudnia 2018 roku w Wileńskim Gimnazjum imienia Franciszka Skaryny odbyła się konferencja naukowa „Szkoła mniejszościowa: historia i współczesność”, zorganizowana z okazji stulecia tejże szkoły oraz 100-lecia odrodzenia Państwa Litewskiego. Udział w wydarzeniu wzięło 28 uczniów ze szkół z Litwy, Białorusi i Polski.

W ramach projektu realizowanego przez naszą szkołę „Mniejszości narodowe bogactwem Europy” w konferencji wzięły udział 2 uczennice naszego liceum.

Po krótkim przywitaniu i obejrzeniu części artystycznej, którą przygotowali gimnazjaliści z Wilna, uczestnicy zostali podzieleni na trzy sekcje i rozpoczęli prezentacje swoich prac, ilustrujące różnorodne zagadnienia związane z tematyką konferencji. Pojawiły się takie tematy jak: "Bracia Łuckiewicz - inicjatorzy stworzenia Białoruskiego Gimnazjum w Wilnie", "System karania uczniów jako stanowcza motywacja do nauki (XIX-XXI w.)" czy "Wojenna leksyka w wydaniu >>Naszej Niwy<<". Uczennice naszego liceum, Agnieszka Sawczuk z klasy II liceum oraz Julia Biegańska z klasy III liceum zaprezentowały kolejno następujące tematy: "Białoruskie liceum w Hajnówce - historia i dzień dzisiejszy" oraz "Białoruskie szkolnictwo po drugiej wojnie światowej". Do Polski Julia Biegańska przywiozła nie lada sukces - drugie miejsce.

Po zakończeniu konferencji odbyła się krótka wycieczka po wileńskiej Starówce. Ważnym punktem wycieczki była wizyta na Placu Katedralnym, gdzie została ustawiona główna choinka Wilna wraz z świątecznym jarmarkiem oraz obejrzenie tablicy pamiątkowej na cześć Franciszka Skaryny.

J.M.B, III A LO

НАВУКОВАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ Ў ВІЛЕНСКАЙ БЕЛАРУСКАЙ ГІМНАЗІІ.

Сёмага снежня 2018 года ў Віленскай беларускай гімназіі імя Францішка Скарыны была праведзена навуковая канферэнцыя „Нацыянальная школа: гісторыя і сучаснасць”, арганізавана з нагоды стагоддзя гэтай школы і 100-годдзя адраджэння Літоўскай дзяржавы. Удзел у мерапрыемстве прыняло 28 вучняў са школ з Літвы, Беларусі і Польшчы.

У рамках праекту, які ажыццяўляецца нашай школай „Нацыянальныя меншасці багаццем Еўропы” у канферэнцыі прынялі удзел дзве вучаніцы нашай школы.

Пасля кароткага прывітання і мастацкай часткі, якую падрыхтавалі вучні са школы ў Вільні, удзельнікі былі падзелены на тры секцыі і пачалі прадстаўляць свае працы,  якія краналі розныя пытанні, звязаныя з тэмай канферэнцыі. Паявілісь такія тэмы, як „Браты Луцкевіч - ініцыятары стварэння беларускай гімназіі ў Вільні”, „Пакаранне студэнтаў як пэўная матывацыя да навучання (XIX-XXI.)” або „Ваенная лексіка ў выпуску >> << Нашай Нівы». Вучаніцы нашага ліцэя, Агнешка Саўчук з II класа і Юлія Беганьска з III класа, паслядоўна прадставілі наступныя тэмы: „Беларускі ліцэй у Гайнаўцы - гісторыя і сучаснасць" і "Беларуская адукацыя пасля Другой сусветнай вайны.” У Польшчу Юлія прывязла не малы поспех - другое месца.

Пасля канферэнцыі была кароткая экскурсія па старой частцы Вільні. Яе важным момантам было наведванне Саборнай плошчы, дзе знаходзіцца галоўная ёлка Вільні разам з святочным кірмашом і наведванне памятнай шыльды ў гонар Францішка Скарыны.

J.M.B, клас III A ліцэя

20181207_111730
20181207_112615
20181207_112633
20181207_112828
20181207_132249
20181207_141047
20181207_180516
20181207_183728
20181207_184132
20181207_184611
20181207_191654
20181207_200851
20181208_105216
20181208_105221
20181208_105254
20181207_102838
20181207_105141
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Back to top