Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020

 

W ramach projektu "Mniejszości narodowe bogactwem Europy" realizowanego w ramach programu Erasmus + uczniowie Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce uczestniczyli w wycieczce do Bielska Podlaskiego. Była ona okazją do poznania historii założenia grodu oraz faktów z bogatej historii miasta w kontekście wydarzeń z okresu istnienia Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Pierwszym punktem wyjazdu była wizyta w filii Muzeum Podlaskiego – Ratuszu Miejskim, gdzie uczestnicy zapoznali się z ekspozycją stałą zatytułowaną „Tajemniczy ręcznik” przedstawiającą ręcznik obrzędowy – wyznacznik kultury i tradycji mieszkańców regionu. Następnie uczniowie i opiekunowie mogli wykorzystać swoje uzdolnienia podczas zdobienia makatek, któremu towarzyszyła twórcza atmosfera. Obejrzenie innej ekspozycji stałej było okazją do krótkiego zapoznania się z historią Ziemi Bielskiej. Rozwinięciem tego tematu był spacer po współczesnym Bielsku podczas którego Pan Dariusz Fionik bardzo szeroko zaznajomił uczestników wyjazdu z historią Bielska – kładąc szczególny nacisk na znaczeniu grodu w czasach WKL, kiedy to w Bielsku Podlaskim odbył się Sejm Wielki 1564 roku. Jak okazuje się Góra Zamkowa pamięta czasy świetności tego grodu, które na zawsze zapisały się w kartach historii. Pobyt w Bielsku Podlaskim był również doskonałą okazją do poznania jego obiektów sakralnych: Kościoła farnego, Cerkwi Michajłowskiej, Preczyścieńskiej i Woskresieńskiej czy Św. Trójcy. Odwiedziliśmy również bielskie nekropolie: cmentarz dwóch wyznań oraz cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej w Studziwodach.
W drugiej części wycieczki młodzież miała okazję spędzić czas w Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, gdzie prezentowana jest tradycyjna architektura i bogactwo etnograficzne Podlasia.

Koordynator projektu Anna Chomczuk


linia

У рамках праекта "Нацыянальныя меншасці багаццем Еўропы", рэалізаванага ў рамках праграмы "Эразмус +", вучні Комплексу школ з дадатковым вывучаннем беларускай мовы ў Гайнаўцы прынялі ўдзел у паездцы ў Бельск-Падляскі. Яна стварыла магчымасць даведацца пра гісторыю закладкі горада і факты з яго багатай гісторыі ў кантэксце падзей, якія адбываліся ў перыяд існавання Вялікага Княства Літоўскага.
Першым пунктам паездкі стала наведванне філіяла Музея Падляшша - Ратушы, дзе ўдзельнікі пазнаёміліся з пастаяннай выставай пад назвай "Таямнічы ручнік", якая прадстаўляе абрадавы ручнік, як вызначае культуры і традыцыі жыхароў рэгіёну. Тады студэнты і апекуны маглі выкарыстаць свае таленты падчас ўпрыгожвання макатак, якое суправаджалася творчай атмасферай. Назіранне за чарговай пастаяннай выставай стала магчымасцю коратка пазнаёміцца з гісторыяй Бельскай зямлі. Развіццё гэтай тэмы - гэта прагулка па сучасным Бельску, у час якой спадар Дарафей Фіёнік вельмі падрабязна пазнаёміў удзельнікаў паездкі з гісторыяй Бельска – кладучы асаблівы акцэнт на важнасці горада ў час існавання ВКЛ, калі Вялікі Сойм 1564 года адбыўся ў Бельскім Падляскім. Як высветлілася, Замкова Гара памятае пра часы пышнасці гэтага замка, якія назаўжды будуць на старонках гісторыі. Візіт у Бельскім Падляскім таксама быў выдатнай магчымасцю пазнаёміцца з яго сакральнымі будынкамі: Фарным касцёлам, Міхайлаўскай царквой, Прэчысценскай і Васкрасенскай ды Св. Тройцы. Мы таксама наведалі Бельскія некропалі: могілкі двух канфесій і ваенныя могілкі часоў Першай сусветнай вайны ў Студзівіводах.
У другой частцы паездкі маладыя людзі мелі магчымасць правесці час у Музеі малой айчыны ў Студзіводах, дзе прадстаўлены традыцыйная архітэктура і этнаграфічнае багацце Падляшша.

Каардынатар праекта Анна Хомчук

linia2

Back to top