Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020, 2022, 2024

 

1W dniach 20-24 września II Liceum Ogólnokształcące z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce gościło uczestników wymiany młodzieży z partnerskich szkół: Gimnazjum im. Franciszka Skaryny z Wilna i Liceum Ogólnokształcącego z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku. Spotkanie zatytułowane „Czym Podlasie Europę wzbogaca?” odbyło się w ramach projektu „Mniejszości narodowe bogactwem Europy” realizowanego w ramach programu Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa Współpracy Szkół.

Spotkanie w Hajnówce było 3 i ostatnią już wymianą grup uczniów zrealizowaną w ramach trwającego 3 lata projektu. Pobyt obfitował w liczne atrakcje i był też podsumowaniem różnorodnych działań, które odbywały się  szkołach wszystkich partnerów w czasie realizacji projektu.

Uczestnicy wymiany mieli możliwość zapoznać się z historią i tradycjami szkoły-gospodarza wymiany i jednocześnie koordynatora projektu – II Liceum z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce. Ponadto zaprezentowana została baza lokalowa i oferta edukacyjna liceum.

Grupa projektowa odwiedziła Białowieżę, gdzie pod profesjonalną opieką Pań Violi Bondaruk i Sylwii Iwanowskiej ze Stowarzyszenia Narewka Kultur i Pokoleń poznała przyrodnicze uroki naszego mikroregionu.  Wspólnie zwiedziliśmy Rezerwat Pokazowy Żubrów, wystawę stałą w Muzeum Przyrodniczo-Leśnym oraz Szlak Dębów Królów Polskich i Wielkich Książąt Litewskich.

Doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy o czasach świetności Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz integracji grupy był wyjazdy do Supraśla i Bielska Podlaskiego – dwóch znaczących centrów na mapie Wielkiego Księstwa Litewskiego. W murach Prawosławnego Monasteru Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy uczestnicy wymiany odwiedzili wystawę stałą w Muzeum Ikon oraz uczestniczyli w warsztatach w Muzeum Druku. W Bielsku Podlaskim poznali historię Ratusza oraz zwiedzili wystawę prezentującą ręczniki obrzędowe.

Chcąc osiągnąć założony cel projektu, jakim jest nauka pieśni i tańców narodów jego uczestników, w ciągu tygodnia uczniowie doskonalili swoje umiejętności w tym zakresie w różnych formach, poczynając od warsztatów w szkole poprzez próby podczas podróży, śpiewy i tańce przy ognisku integracyjnym w Enklawie Białowieskiej, kończąc na warsztatach śpiewu białego w Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach przeprowadzonych przez Panią Annę Fionik. Owocem tych działań były wspólne występy uczestników wymiany podczas cyklicznej imprezy „Piknik z Białorusem”.

W swoich progach gościło ich również Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce, gdzie oprócz obejrzenia ekspozycji etnograficznej, wystawy malarstwa i fotografii, młodzież i nauczyciele wzięli udział w warsztatach zdobienia koszulek symboliką słowiańską.

Ważnym wydarzeniem w programie pobytu uczestników wymiany młodzieży było uroczyste otwarcie Białoruskiej Historyczno-Etnograficznej Izby, stworzonej w ramach realizowanego projektu. Dzięki zaangażowaniu uczniów, ich rodzin oraz nauczycieli szkoły powstało miejsce, które będzie pełniło funkcję edukacyjną  zarówno dla uczniów naszej szkoły jak i innych placówek oświatowych naszego miasta i regionu.

Czas wymiany był doskonałą okazją do nawiązania i pogłębienia przyjaznych relacji jej uczestników, które zrodziły się podczas poprzednich spotkań młodzieży i nauczycieli ze wszystkich szkół partnerskich. Pomimo bliskiego zakończenia realizacji projektu oczywistym jest, iż nawiązana współpraca będzie kontynuowana na wielu płaszczyznach.

Koordynator projektu Anna Chomczuk


Aбмен моладзі "Чым Падляшша ўзбагачае Еўропу?"

20-24 верасня наша школа прымала ўдзельнікаў абмену моладзі і настаўнікаў са школ-партнёраў: Гімназіі iмя Францішка Скарыны з Вільні і Ліцэя з літоўскай мовай навучання імя 11 сакавіка ў Пуньску. Сустрэча пад назвай "Чым Падляшша ўзбагачае Еўропу?" праходзіла ў рамках праекта "Нацыянальныя меншасці багаццем Еўропы", які рэалізуецца ў рамках праграмы "Эразмус +", дзеянне 2 "Школьнае супрацоўніцтва".

Сустрэча ў Гайнаўцы стала трэцім і ўжо апошнім абменам груп вучняў, які адбыўся ў рамках трохгадовага праекта. Мерапрыемства было насычана многімі цікавінкамі, а таксама была падвядзеннем розных мерапрыемстваў, якія адбываліся ў школах усіх партнёраў падчас рэалізацыі праекта.

Удзельнікі абмену мелі магчымасць даведацца пра гісторыю і традыцыі школы, гаспадара абмена і адначасова каардынатара праекта – II Ліцэя з дадатковым вывучэннем беларускай мовы ў Гайнаўцы. Акрамя таго, былі прадстаўлены памяшканні і адукацыйная прапанова ліцэя.

Праектная група наведала Белавежу, дзе пад прафесійным наглядам спадарынь Вёлі Бандарук і Сыльвіі Іваноўскай з Асацыяцыі Нараўка культур і Пакаленняў даведаліся пра прыродныя каштоўнасці нашага мікрарэгіёну. Разам мы наведалі Паказны заказнік зуброў, пастаянную экспазіцыю ў Музеі прыроды і лесу і Шлях дубоў польскіх каралёў і вялікіх князёў літоўскіх.

Паездкі ў Супрасль і Бельск Падляскі - два значныя цэнтры на карце Вялікага Княства Літоўскага сталі выдатнай магчымасцю паглыбіць веды пра дні славы Рэчы Паспалітай і інтэграваць групу. У сценах праваслаўнага манастыра Звеставання Найсвяцейшай Божай Маці ўдзельнікі абмену наведалі пастаянную экспазіцыю ў Музеі ікон і прынялі ўдзел у майстар-класах у Музеі друку.

Для дасягнення меркаванай мэты праекта, якой было вывучэнне песень і танцаў народаў яго ўдзельнікаў, на працягу тыдня вучні ўдасканальвалі свае веданні ў гэтай галіне ў розных формах, пачынаючы з майстар-класаў у школе, заканчваючы рэпетыцыямі падчас паездак, спевы і танцы на інтэграцыйным вогнішчы ў Белавежскай энклаве, заканчваючы майстар-класамі белага спеву ў Музеі малой айчыны ў Студзіводах, якія правяла спадарыня Ганна Фёнік. Плёнам гэтай дзейнасці сталі сумесныя выступленні ўдзельнікаў абмену падчас цыклічнага мерапрыемства "Пікнік з Беларусам".

Яны таксама гасцілі у Музеі і Цэнтры беларускай культуры ў Гайнаўцы, дзе акрамя агляду этнаграфічнай выставы, выставы жывапісу і фатаграфій, моладзь і настаўнікі прынялі ўдзел у майстар-класах па ўпрыгожванні футболак славянскай сімволікай.

Важнай падзеяй у праграме знаходжання ўдзельнікаў маладзёжнага абмену стала ўрачыстае адкрыццё Беларускай гісторычна -этнаграфічнай Ізбы, створанай у рамках праекта. Дзякуючы ўдзелу вучняў, іх сем’яў і настаўнікаў школы было створана месца, якое будзе выконваць адукацыйную функцыю як для вучняў нашай школы, так і для іншых навучальных устаноў нашага горада і рэгіёна.

Час абмену стаў выдатнай магчымасцю ўсталяваць і паглыбіць сяброўскія адносіны яго ўдзельнікаў, якія нарадзіліся падчас папярэдніх сустрэч моладзі і настаўнікаў з усіх школ-партнёраў. Нягледзячы на ​​блізкае завяршэнне праекта, відавочна, што супрацоўніцтва будзе працягнута на многіх узроўнях.

Каардынатар праекта Анна Хомчук

Back to top