Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020, 2022, 2024

 

Logo finansowanie UE

Creating of the Belarusian Historic-Ethnographic Chamber in the II Liceum Ogólnokształcące z DNJB in Hajnówka

The Chamber was created throughout the project implementation period, students, their parents, and even grandparents, teaching staff and school staff were involved in this process. The place reflects the atmosphere of a country cottage, presenting beautiful folk handicraft items: ceremonial towels, tapestries, bedspreads and rugs, cast-iron pots, butter churns, a kettle, a sewing machine, looms and other items used in the processing of linen. The central element of the Chamber is a corner with an icon decorated with a ceremonial towel with a table covered with an embroidered tablecloth.

According to the assumptions of the project, the Chamber holds lessons in Belarusian language and history and culture of Belarusian minority. Such classes give the opportunity to come into direct contact with the rich traditional material and also spiritual culture of Podlasie, the culture of ancestors.

The Chamber can be visited for free.

 

Utworzenia Izby Regionalnej.

Izba powstawała przez cały okres realizacji projektu, w proces ten byli zaangażowani uczniowie wraz z rodzicami, a nawet dziadkami, kadra pedagogiczna i personel szkoły. Dzięki wysiłkowi wszystkich wymienionych osób udało się stworzyć miejsce oddające klimat wiejskiej chaty, prezentujące przepiękne przedmioty rękodzieła ludowego: ruczniki, makatki, kapy czy chodniki. Centralnym elementem Izby jest kąt z ikoną ozdobioną ręcznikiem obrzędowym ze stołem przykrytym haftowanym obrusem. Wśród eksponatów znajdziemy łóżko przykryte puchową pierzyną i poduchami, przedmioty użytku codziennego: czyhuny, masłobojki, czajnik, maszyna do szycia oraz krosna i inne przedmioty wykorzystywane w procesie obróbki lnu. Oczywiście zaraz po wejściu do Izby odwiedzający są „witani” przez gospodynię ubraną w tradycyjny strój: sajan, kożuch, walonki i chustkę. Tradycyjnie wszyscy goście są tu mile widziani.

Uroczyste otwarcie Izby miało miejsce podczas wizyty przedstawicieli uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich, które miało miejsce w październiku 2021r. Zgodnie z założeniami projektu w Izbie odbywają się zajęcia w ramach lekcji języka białoruskiego, historii i kultury mniejszości czy godzin do dyspozycji wychowawcy. Takie zajęcia dają możliwość bezpośrednio zetknąć się z bogatą tradycyjną materialną a też i duchową kulturą Podlasia, kulturą przodków.

Progi Izby są otwarte dla wszystkich zainteresowanych tak, jak zawsze progi chat naszych przodków były rade gościom, zgodnie z zasadą: Gość w dom – Bóg w dom.

Jesteśmy pewni, że to magiczne miejsce będzie z powodzeniem służyć zarówno naszej społeczności szkolnej, jak również społeczności lokalnej.

Zwiedzanie Izby jest bezpłatne.

Стварэнне беларускай гістарычна-этнаграфічнай ізбы.

Ізба стваралася на працягу ўсяго перыяду рэалізацыі праекта, у гэты працэсе ўдзейнічалі вучні і іх бацькі, а нават бабулі і дзядулі, педагагічны калектыў і працаўнікі школы. Дзякуючы намаганням усіх гэтых людзей атрымалася стварыць месца, якое адлюстроўвае атмасферу вясковай хаты, прадстаўляе прыгожыя вырабы народных рамёстваў: ручнікі, габелены, пакрывалы і палавікі. Цэнтральны элемент Ізбы — куток з абразом, упрыгожаным рытуальным ручніком, са сталом, засланым вышытым абрусам. У экспазіцыі прадстаўлены ложак, засланы пуховай коўдрай і падушкамі, прадметы побыту: чыгуны, маслабойкі, чайнік, швейная машынка, ткацкія станкі і іншыя прадметы, якія выкарыстоўваюцца пры апрацоўцы льну. Зразумела, адразу пасля ўваходу ў Ізбу наведвальнікаў «сустракае» гаспадыня, апранутая ў традыцыйнае адзенне: фартук, кажух, валёнкі і хустку. Традыцыйна тут чакаюць усіх гасцей.

Урачыстае адкрыццё Палаты адбылося ў ходзе візіту прадстаўнікоў вучняў і настаўнікаў школ-партнёраў, які адбыўся ў кастрычніку 2021 года. Згодна з канцэпцыяй праекта, у Ізбе праводзяцца ўрокі па беларускай мове, гісторыі і культуры беларускай меншасці, гадзіны з класным кірашніком. Такія заняткі даюць магчымасць непасрэдна сутыкнуцца з багатай традыцыйнай матэрыяльнай, а таксама духоўнай культурай Падляшша, культурай продкаў.

Парогі Ізбы адкрыты для ўсіх жадаючых, так, як заўсёды парогі хацін нашых продкаў былі радаваліся гасцям, згодна з прынцыпам: Госць у хаце — Бог у хаце.

Мы ўпэўненыя, што гэта чароўнае месца будзе паспяхова служыць як нашай школьнай супольнасці, так і мясцовай супольнасці.

265297648_899980497328253_830046709432806173_n
265715588_1058469788277986_7570075570720219623_n
266401118_3204134173157102_492774575256047157_n
266767844_641640290305395_5723424674614985490_n
266882303_402829478259060_5130394226079928119_n
267443591_845440442843614_8089446578443495994_n
269639018_698292241137486_2459767783744609327_n
264484498_639188180604544_3986872412686037924_n
265266707_438045691362534_6290064451828561712_n
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Back to top