Perspektywy ico

JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SREBRNA SZKOŁA 2018, 2019, 2020

 

Chociaż w bieżącym roku szkolnym  z powodu pandemii wręczanie dyplomów stypendystom nie miało tak uroczystego charakteru jak w latach ubiegłych, to należy pamiętać, że stypendia imienia Simony Kossak fundowane przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce zostały, jak co roku, naszym uczniom przyznane. Otrzymało je pięćdziesięcioro czworo naszych uczniów. Najwięcej, bo aż 20, jest stypendystów w klasach trzecich. Po siedemnastu natomiast mamy takich uczniów w klasach drugich: i po gimnazjum, i po szkole podstawowej. Jeżeli chodzi o poszczególne klasy, najwięcej, bo po 8, stypendiów przyznano uczniom klasy III A, II B (po gimnazjum) i II c (po szkole podstawowej). Warunkiem przyznania stypendium było albo osiągnięcie na koniec poprzedniego roku szkolnego średniej ocen 5.0, albo uzyskanie tytułu laureata olimpiady. W naszej szkole znaleli się uczniowie każdej z tych kategorii. Ponadto dwóch najlepszych uczniów naszej szkoły – odpowiednio po gimnazjum i szkole podstawowej uzyskało stypendium Prezesa Rady Ministrów. Gratulujemy nagrodzonym i zachęcamy uczniów klas drugich i pierwszych do starań o uzyskanie podobnej nagrody w kolejnym roku szkolnym.


Хаця ў бягучым навучальным годзе, па прычыне пандэміі, уручэнне дыпломаў стыпендыстам не было так урачыстае, як у мінулыя гады, дык трэба памятаць, што стыпендыі Фонду імя Сімоны Косак, фундаваныя Павятовым стараствам, як штогод, нашыя вучні атрымалі. Усяго аж 54 асобы. Найбольш – 20 стыпендыстаў аказалася ў трэціх класах. Па сямнаццаць вучняў з другіх класаў (як пасля гімназіі, так і пасля падставовай школы). Каб атрымаць стыпендыю, трэба было мець сярэднюю ацэнак за мінулы год найменш 5,0, або стаць лаўрэатам алімпіяды. Апрача гэтага, двух нашых найлепшых вычняў  атрымала стыпендыю Прэм’ер-міністра. Шчыра віншуем!

Back to top